PureLuve93

Wednesday, 6 May 2015

28 April 2015 / Selasa

Separuh nyawaku seakan melayang....
Ya Allah sembuhkanlah permata hatiku dari sebrng penyakit.

Saturday, 21 March 2015

Layan

"Angin Malam" BUNGA MERAH PUNYA: https://youtu.be/m8lcIVilpD4

Tuesday, 17 March 2015

Perkhemahan

HBML3303 PSIKOLINGUISTIK DAN SEMANTIK

ISI KANDUNGAN

1.0              Pendahuluan                                                                                                              3
2.0              Gambaran Umum Secara Ringkas Takrifan dan Konsep Pemerolehan            4  Bahasa                                                                   

3.0              Definisi dan Konsep Pemerolehan Bahasa Berdasarkan Teori                           6           Behaviourisma                       

4.0              Rancangan Pengajaran Harian Berdasarkan Teori Behaviourisma                   8

5.0              Kekuatan dan Kelemahan Teori Behaviourisma                                                   18
6.0              Kesimpulan                                                                                                                21

Rujukan

1.0  Pendahuluan

Bahasa  adalah satu sistem yang di gunakan oleh sekumpulan manusia untuk memberi makna kepada bunyi perkataan, gerak badan dan lain-lain simbol untuk membolehkan mereka berkomunikasi antara satu sama lain.
Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain,iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental. Unsur segmental bahasa, secara kronologinya dapat diperincikan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, suku kata, fonem, dan fon. Unsur suprasegmental bahasa terdiri dari intonasi dan unsur di bawahnya yang kehadirannya ditentukan oleh segmental bahasa.
Pertuturan merupakan suatu saluran yang membolehkan kita meluahkan perasaan atau rasa hati. Tanpanya kita akan kehilangan daya komunikasi yang paling penting untuk berkomunikasi bersama keluarga, rakan-rakan dan alam sekelilng. Ia juga melibatkan perpaduan bunyi dengan perkataan, mencantum perkataan kepada unit dan meluahkannya dalam bentuk bunyi yang mempunyai makna. Oleh itu, ia dapat di didefinisikan sebagai simbol-simbol yang di wakili oleh bunyi dalam bentuk bahasa yang formal yang bertujuan untuk pertukaran idea.

Pertuturan yang normal juga membolehkan pertukaran bahasa melalui mulut, berlafaz dengan baik dan mempunyai kualiti yang semula jadi , normal pada rentak dan kadar yang baik dan bebas dari cebekan muka. Ia juga memerlukan perbedaharaan kata yang lengkap sesuai mengikut umur dan pertuturan di terima secara logik dan teratur.
6.0 Kesimpulan
Terdapat pelbagai pandangan dalam kalangan ahli bahasa tentang pemerolehan bahasa. Oleh sebab pandangan yang diutarakan adalah berbeza, maka wujud pelbagai teori pemerolehan bahasa.  Seperti yang telah dinyatakan dalam pengenalan, terdapat banyak teori pemerolehan bahasa, namun begitu teori Behavorisme lebih ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Dalam pengajaran di dalam bilik darjah yang melibatkan murid-murid Tahap Satu ( Tahun 1 hingga Tahun 3) lebih sesuai menggunakan kaedah pengajaran berpandukan Teori Behavorisme.
Pandangan ini diwakili oleh Noam Chomsky. Ia berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah atau nature. pandangan ini tidak berpendapat bahawa lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara genetis telah di programkan.
Kaum nativis berpendapat bahawa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Dan setiap anak dilahirkan dengan dibekali “alat pemerolehan bahasa” (language acquisition device (LAD). Alat ini yang merupakan pemberian biologis yang sudah di programkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. LAD dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk memproses bahasa, dan tidak punya kaitan dengan kemampuan kognitif lainnya.


3,305 patah perkataan

RUJUKAN
Adenan Ayob dan Nathesan Sellapan. (2009). HBML3303 Psikolingustik dan Semantik. Kuala Lumpur : Open University Malaysia.
Analisis Taknik SWOT Reori Behavioris (2010). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati: http://wadira358.blogspot.com/2010/08/analisis-teknik-swot-teori-behavioris.html
Definisi Pemerolehan Bahasa (2013). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati: http://elmargi.blogspot.com/2013/04/definisi-pemerolehan-bahasa.html
Mangantar Simanjuntak. (1987). Pengantar psikolingustik moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Konsep Teori Pemerolehan Bahasa (2013). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati: http://abangasyraff.blogspot.com/2013/11/waj3104-konsep-teori-pemerolehan-bahasa.html
Kekurangan dan Kelebihan Teori Behavioristik dan Humanistik (2014). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati:https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/05/19/kekurangan-dan-kelebihan-teori-behavioristik-dan-humanistik-2/
Teori Pemerolehan Bahasa (2011). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati: http://catatannota.blogspot.com/2011/08/teori-pemerolehan-bahasa.html
Teori behaviorisme beranggapan bahawa bahasa diperolehi melalui proses pengulangan bahasa (2011). [Online], [Diakses: 16 Mac 2015]. Boleh didapati: https://www.academia.edu/4293058/Teori_behaviorisme_beranggapan_bahawa_bahasa_diperolehi_melalui_proses_pengulangan_bahasa
http://youtu.be/F30nEiFxS38